[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ปฏิทินกิจกรรม
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


 1. ดีมาก
 2. ดี
 3. ปานกลาง
 4. แย่
 5. แย่มาก
เวลาละหมาด
  
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
 

 

วิสัยทัศน์

          องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพื่อเป็นสภาพการณ์ใน อุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา  คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ตำบลม่วงเตี้ยเป็นตำบลขนาดเล็ก ประชาชนส่วนใหญ่อยู่ด้วยกันอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัย  คาดการณ์ว่าในอนาคตเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัย และมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้

“มีการเกษตรมั่นคง สังคมปลอดภัย บริหารงานโปร่งใส บริการประชาชนฉับไว”

 

พันธกิจ

          พันธกิจหลักที่  ๑  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  การจัดบริการสาธารณะ  การพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก ปลอดภัยและครอบคลุมทั่วถึง  ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานเพียงพอกับความต้องการ

          พันธกิจหลักที่  ๒  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน  เพื่อเป็นการสร้างงาน  สร้างรายได้และพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้

          พันธกิจหลักที่  ๓  เสริมสร้างสวัสดิการสังคมด้านต่าง ๆ ทางสังคมพัฒนาการบริการสาธารณสุขให้ครอบ คลุมและทั่วถึง  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการกีฬา  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต   ที่ดี  ตลอดจนเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยในชุมชน 

          พันธกิจหลักที่  ๔  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร  ตามแบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี          มีประสิทธิภาพ  บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน  ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

          พันธกิจหลักที่  ๕  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษา  ตลอดจนพื้นฟู  อนุรักษ์  ศาสนา  วัฒนธรรม   และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

          พันธกิจหลักที่  ๖  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 1. การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  ให้มีความสะดวก ทั่วถึงและเพียงพอ
 2. ประชาชนมีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพและสามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นและกินดีอยู่ดี
 3. ประชาชนและเยาวชนได้รับสวัสดิการสังคมต่าง ๆ ที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 4. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
 5. ประชาชนและเยาวชนมีคุณภาพในการศึกษาและเห็นความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
 6. ประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่ดีและยั่งยืน ชุมชนน่าอยู่

   

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
      

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารบ้านเมืองที่ด
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและเสริมสร้างสันติสุข