[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
เมนูหลัก
เมนูทั่วไป
ปฏิทินกิจกรรม
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


 1. ดีมาก
 2. ดี
 3. ปานกลาง
 4. แย่
 5. แย่มาก
เวลาละหมาด
  
สภาพทั่วไป  
 

       เดิมพื้นที่ตำบลม่วงเตี้ยโดยเฉพาะหมู่ที่ 4 บ้านม่วงเตี้ย  มีต้นมะม่วงพื้นเมืองซึ่งมีลักษณะของต้นเตี้ยเป็นจำนวนมาก   ชาวบ้านเลยเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า   บ้านม่วงเตี้ย   ติดปากจนถึงปัจจุบัน  และเป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลแม่ลาน   อำเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  ต่อมาเมื่อวันที่  2  เมษายน  2532  ได้ตั้งเป็นกิ่งอำเภอแม่ลานมี 3 ตำบล  คือ ตำบลแม่ลาน  ตำบลป่าไร่  และตำบลม่วงเตี้ย  ได้จัดตั้งเป็นอำเภอเมื่อ พ.ศ.2534  ส่วนบ้านตันหยงซึ่งเป็นที่ทำการของกลุ่มอาชีพทำผ้าคลุมศีรษะสตรี  บ้านตันหยง  เป็นชื่อของดอกไม้ชนิดหนึ่ง  มีลักษณะสวยงามและมีกลิ่นหอม  ชาวบ้านเลยเรียกพื้นที่บริเวณนี้ว่า  บ้านตันหยง

 

ที่ตั้ง

        ตำบลม่วงเตี้ยได้ยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล  โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  เมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540  โดยมีอาณาเขต  ดังนี้

 • ทิศเหนือ จรด ตำบลดาโต๊ะ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
 • ทิศใต้  จรด ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 • ทิศตะวันออก จรด ตำบลเมาะมาวี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 • ทิศตะวันตก จรด ตำบลแม่ลานและตำบลป่าไร่   อำเภอแม่ลาน  จังหวัดปัตตานี

 

เนื้อที่

        เนื้อที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลม่วงเตี้ยทั้งหมดมีพื้นที่ทั้งหมด36  ตารางกิโลเมตรหรือมีความหนาแน่นเฉลี่ยของประชากรจำนวน  151  คน  ต่อตารางกิโลเมตร

 

ภูมิประเทศ

        องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ย  ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนยางและพื้นที่นาข้าวและสวนผลไม้

 

จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด ๔ หมู่บ้าน

        หมู่บ้านในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลม่วงเตี้ยมีทั้งหมด 6  หมู่บ้าน ได้แก่

 • หมู่ที่ 1  บ้านปลักปรือ      นายอรุณ  บุณยอด       ผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 2  บ้านคูระ             นายดอรอแม  กะโด     ผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 3  บ้านตันหยง        นายอับดุลอาซิซเจ๊ะบู   กำนัน
 • หมู่ที่ 4  บ้านม่วงเตี้ย        นายอับดุลเลาะ  หะซา  ผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 5  บ้านทำนบ          นายหะมะ  สาแม         ผู้ใหญ่บ้าน
 • หมู่ที่ 6  บ้านกือลองแตยอ นายการิยา  เจ๊ะมาม๊ะ    ผู้ใหญ่บ้าน

 

ประชากร

        ตำบลม่วงเตี้ยมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด  1,232  ครัวเรือน  และมีประชากรทั้งหมด  5,966  คน  ซึ่งจำแนกเป็นชาย  2,940  คน  หญิง  3,026  คน  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ  90%

 

จำนวนประชากรที่อาศัยจริง

หมู่บ้าน จำนวนเพศชาย จำนวนเพศหญิง จำนวนรวม
บ้านปลักปรือ 491 506 997
บ้านคูระ 538 567 1,105
บ้านตันหยง 574 585 1,159
บ้านม่วงเตี้ย 521 556 1,077
บ้านทำนบ 362 376 738
บ้านกือลองแตยอ 454 436 738
รวมทั้งหมด 4.940 3,026 5,966